Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

 Iflg. § 5 i Lemvig Golfklubs vedtægter indkaldes til ordinær generalforsamling

Torsdag den 7. februar 2019 kl. 19,00 i klublokalerne med følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 • Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter og indskud
 • Forslag fra bestyrelsen (2 stk. vedtægtsændringer)
  I § 2 Medlemmer ændres 2. afsnit til: Indmeldelse sker skriftlig, og der udstedes medlemsbevis. Medlemskab er bindende for et kalenderår. Udmeldelse eller overgang til en lavere kontingentmæssig medlemskategori skal ske skriftlig og inden den 1. december gældende for det efterfølgende år.
  I § 4 Indskud ændres 1. afsnit til: Størrelse og betalingsvilkår for indskud fra aktive medlemmer fastsættes af generalforsamlingen. Børn, juniorer og ungseniorer betaler ikke indskud
 • Forslag fra medlemmerne (se dog punktet eventuelt)
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer (på valg er Kim Diget Thomsen, Arne Lyngholm Jakobsen, Anne Grethe Sand, og Flemming Gade Nielsen. Førstnævnte modtager ikke genvalg, medens de øvrige modtager genvalg)
 • Valg af revisor jfr. § 11.
 • Eventuelt
  Under dette punkt har medlem nr. 60-2738 Ivar Lorentsen ønsket en drøftelse af følgende: Skal der igen køres greenfee kontrol, skal vi igen have boldrende og skal der være sanktioner, hvis man flere gange glemmer at bekræfte sin tid.

Lemvig, den 8. januar 2019

Bestyrelsen

 

 

 

 

Udgivet i Bestyrelsen.