Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Iflg. § 6 i Lemvig Golfklubs vedtægter indkaldes til ekstraordinær generalforsamling

Mandag den 25. februar 2019 kl. 19,00  i klublokalerne med følgende dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Forslag fra bestyrelsen – 2 stk. vedtægtsændringer. I § 2 Medlemmer æn-dres 2. afsnit til: Indmeldelse sker skriftlig, og der udstedes medlemsbevis. Medlemskab er bindende for et kalenderår. Udmeldelse eller overgang til en lavere kontingentmæssig medlemskategori skal ske skriftlig og inden den 1. december gældende for det efterfølgende år. I § 4 Indskud ændres 1. afsnit til: Størrelse og betalingsvilkår for indskud fra aktive medlemmer fastsættes af generalforsamlingen. Børn, juniorer og ungseniorer betaler ikke indskud.

Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 7. februar 2019, men skal i henhold til vedtægternes § 13 for at blive endelig vedtaget, også vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer uanset disses antal, skal stemme for.

Lemvig, den 12. februar 2019

Bestyrelsen

 

 

 

 

 

 

Udgivet i Bestyrelsen.