Dagsorden til generalforsamling 3. februar 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Lemvig Golfklub.

I henhold til vedtægternes §. 5, 2. afsnit indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Lemvig Golfklub.
Generalforsamlingen afholdes torsdag den 3. februar 2022 kl. 19.00 i klubhuset, Strandvejen 15, 7620 Lemvig, med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter.
  5. Forslag fra bestyrelsen (der er ingen forslag)
  6. Forslag fra medlemmerne

a – Et medlem, Jesper Andersen har rettidigt foreslået en ændring af vedtægternes §.7,2. afsnit, 1. pkt., med følgende ordlyd:

”Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær Generalforsamling være indgivet skriftlig til bestyrelsen senest den 1. december”

der foreslås ændret til:

”Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær Generalforsamling
være indgivet skriftlig til bestyrelsen senest den 31. december)”

Om forslagets behandling se nedenfor.

b – Et medlem, Anders Hansen Skinhøj, har rettet følgende henvendelse til bestyrelsen:

På generalforsamlingen vil jeg gerne fremføre og diskutere hvorvidt det er muligt at spille til greens på 18 hullers banen hele året. Der er masser af golfklubber i vores område som kan spille til greens året rundt. Når der er frost spilles der selvfølgelig ikke og mener når der er frost skulle der være forbud mod at spille overalt. Jeg mener denne tidlige lukning af banen og relativt sene åbning er forkert. Det er rigtig dårlige forudsætninger for eliteafdelingen hvilket også er tydligt når sæsonen starter og medlemmer som gerne vil spille året rundt tvinges til at køre til baner som tillader spil til greens. Det er også et meget dyrt kontingent hvis man kigger på antal mulige spilledage sammenlignet med klubber som F.eks holstebro, Sydthy Nordvestjysk m.fl. Jeg ser ingen saglig grund til at lukke banen det har jeg flere gange efterspurgt men uden held, jeg kan kigge på vores par 3 bane den er åben hele året og greens dernede er fuldt ud lige så gode som på 18 hullers banen.”

Iflg. vedtægternes §. 12 er det bestyrelsen, der i øvrigt i overensstemmelse med bestemmelsens indhold fastlægger de
bestemmelser, der er nødvendige for spillets afvikling og ordenes opretholdelse, hvorfor Anders Hansen Skinhøjs henvendelse
vil blive taget op og drøftet med medlemmerne under pkt. 9 – evt

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er Georg Breddam, Carsten Stigaard, Peder Andreasen og Martin Nygaard.  Alle modtager genvalg.

  1. Valg af revisor jfr. § 11.
  2. Eventuelt, herunder drøftelse af henvendelsen fra Anders Hansen Skinhøj om vintergreens, refereret ovenfor under pkt. 6b.

 

Ad dagsordenens pkt. 6a – vedtægtsændring: 

Dette forslag behandles efter vedtægternes §. 13 og kan kun vedtages endeligt, hvis 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen og og hvis 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog vedtages med 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst otte dages varsel indkalde til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. På denne nye generalforsamling kan vedtægtsændrings-forslaget med 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

Bestyrelsen

 

Udgivet i Bestyrelsen.