Old Boys generalforsamling dagsorden referater

Sæsonen 2020

Referater fra bestyrelsesmøder, Generalforsamlingen med Link til formandens beretning samt årsregnskab i datoorden.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 9. dec. 2019 kl. 10 hos Otto Schumann
( sekretæren beklager meget at referatet er forsinket! Undskyldningen er at  sekretærens computer gik i sort pga af at en kop sort kaffe (uden sukker og fløde) blev spildt ned i tastaturet. Så jeg begynder det nye år med at anskaffe en ny computer).
deltagere: Otto Schuman, Arne Gottlieb, Bent  Nørgaard, Ivar Lorentzen, referat ved Peter Hugo.

Dagsorden:

Punkt 1 .    Konstituering af bestyrelsen
Formand, kasserer, sekretær og administrator samt en suppleant

Punkt 2.    Bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområde
Herunder nøje beskrivelse af ansvarsområde for sekretær og administrator

Punkt 3.   Turneringsplan for 2020.

Punkt 4.   Julefrokost
ph s forslag drøftes

Punk 5.     Nye ideer:

Punkt 6.   Eventuelt

Referat af bestyrelsesmødet:

Ad 1.      Bestyrelsen konstituerede sig således:

                 Formand Otto Schumann, kasserer Arne Gottlieb, administrator Bent Nørgaard, sekretær Peter Hugo Hansen

                Ivar Lorentzen er suppleant og træder ind i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem bliver sygemeldt i en længere periode eller                   på an den måde bliver ude af stand til at varetage sit bestyrelses arbejde

Ad 2.    Bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområde 

               For at tydeliggøre de enkelte bestyrelses medlemmers ansvarsområder, har Bestyrelsen besluttet at ændre følgende til                                 ansvars- eller opgavefordelingen. Sekretær: er ansvarlig for at vedligeholde Old Boys hjemmeside. Alle opgaver vedr. golf                           box overflyttes til administrator.

               Administrator: bliver ansvarlig for alt på/i golfbox, det gælder opsætning af matcher og indberetning af scorekort m.v.. Er                         ansvarlig for indberetning af alle Obs matcher og lignende i Golfbox. Udsender deltager lister til og modtager fra andre                               klubber. Ansvarlig forrat oprette egne matcher i golfbox.

 Bestyrelses medlemmernes ansvarsområder fordeles således:

Herefter er bestyrelses medlemmernes ansvarsområder fordelt som følger:

Formanden: Er hovedansvarlig for at klubben lever op til de vedtagne love, regler m.v. Er sammen med de Øvrige bestyrelses medlemmer ansvarlig for at klubben drives fornuftigt og forsvarligt. Endvidere er Formanden talerør overfor Lemvig Golfklubs hovedbestyrelse, Samarbejdsklubbernes hovedformænd, evt. sponsorer, Golfshoppen, Golfcafeen o.l. Er øverste Leder for de matcher vi arrangerer, herunder tirsdagsmatcherne, herunderer 3,

Kassereren: er ansvarlig for klubbens regnskab, herunder løbende Økonomirapportering forbestyrelsen, regnskabsføring, kontingent og medlemskort, medlemsregistrering, indkøb samt uddeling (sammen med formand) af præmier, betale regninger og opkræve deltagerbetaling.o.l.

Administrator: er ansvarlig for alt Obs i Golfbox at oprette  tirsdagsmatcher Opretter alle øvrige matcher o.l. i Golfbox, herunder tirsdagsmatcher sammen med en af de Øvrige bestyrelses medlemmer.
Er ansvarlig for alt på/i golfbox, det gælder opsætning af tirsdagsmatcher og indberetning af scorekort m.v.. Er ansvarlig for oprettelser af alle Obs matcher og lignende i Golfbox. Udsender deltager lister til og modtager fra andre klubber. Ansvarlig for at 1opsætte egne matcher i golfbox.

 S ekretær: er ansvarlig for referater, vedligeholder og ajourfører hjemmesiden, Udarbejder indbydelser, udsender                           Indbydelser til matcher og deltagerlister til andre klubberundtagen afsnittet ”historie”, indbydelser, administrerer                             tilmeldinger vedr. matcher til/fra andre klubber, indhenter div. Tilbud o.1., registrerer Diverse statistikker o.l., Indlæg til                 Vestenvinden, turneringskalender.

Alle: i forbindelse med arrangementer, matcher o.l. aftales og uddelegeres opgaverne fra gang til gang. Det gælder bl.a. modtage matchfee og registrere deltagere i matcher

Arkivar: for at sikre en linje eller systematik i vores ”historiearkiv” skal bestyrelsen sikre sig, at der altid er udpeget en egnet person som arkivar, der har ansvaret for løbende at registrere og vedligeholde Old Boys afdelingens historie.
Bent Sandgrav har påtaget sig ansvaret for få opbygge et Old Boys historiearkiv inde under Old Boys hjemmeside og vedligeholde historiearkivet, hvor hele Old Boys afdelingens historie systematiseres og arkiveres.

    Ad 3.     Turnerigsplan for 2020
                     Er under udarbejdelse. Kopi ophænges på opslagstavlen og ajourføres på hjemmesiden.
Mht  hjemmesiden vil denne blive revideret og opdateret i løbet af januar.

Bilag; turneringskalender

     Ad 4.     julefrokost arrangement 2019
1 Golf:

Vi spiller golf over 9 huller og med følgende regler: spillet er stableford og man må kun anvende 2 redskaber! Der spilles i 4                                 rækker.?

2 baggrundsmusik:
PHH tager højtaler med og spiller julemusik som baggrunds musik

3 gløg:
Når spillerne kommer ind serveres der gløg efterhånden som deltagerne er parate hertil. Arne er gløg-bryg-mester.

4 konkurrence om ænderne:
Samtidig går spillet om ænderne i gang. Deltagerne skal dels kaste 5 store terninger dels 5 nisser.
Deltagernes point på begge baner noteres, hvorefter det samlede point tal gøres op. Deltagerne med de fleste point i alt bliver vindere af ænderne.

Herefter gøres resultatet af konkurrencen op og vinderne af ænderne findes. Mens vi gør resultatet op, finder vi vores plads ved bordene.

Pakkespil
alle deltagere skal medbringe en indpakket gave til max 30 kr. efterhånden som deltagerne møder frem afleverer de deres pakke under klubbens store juletræ.

Inden terningerne kastes fordeles pakkerne fra juletræet op på alle bordene, hvor de placeres i en bunke.
Ved hvert bord er der 1 raflebæger 2 terninger.  Deltagerne skiftes til at kaste og for hver sekser man slår, må man tage en pakke.

Når alle pakker er vundet, stiller phh uret på et ukendt men max mellem 15 og tyve min. Her gælder det om at stjæle en pakke fra de andre. Hver gang man slår en sekser , når klokken slå har man vundet gaverne.

Ad  5             Punktet nye ideer drøftedes.
Under dette punkt hører genoptagelsen af en tre-dages golftur til Nodtyskland med
bus.
Som de fleste ved var Otto Schumann ene ansvarlig for en tre dages golftur til Nordtyskland, der blev arrangeret i 10 år med sidste år 2018 , idet Otto besluttede, at
han gerne ville stoppe sin ”golfrejse eventyr” på toppen, og 2018 turen blev en stor succes, hvor alt klappede, med god tilslutning, fortræffelige baner og et fantastisk vejr.
I 2019 forsøgte vi os frem, og for at gøre det lidt anderledes blev det en 3 dages i Midtjylland, brædstrup, men uden den helt stor succes efter antal deltagere at dømme.
Antal tilmeldte til turen i 2020 er pt. 27, så der er stadig få ledige pladser til evt. interesserede. Otto har bestilt ophold på det sædvanlige gamle og hyggelige hotel Aquarium vi plejer at bruge i Friedrichstadt. Det er eneste mulighed for at bestille så mange enkelt værelser.
NB det nye ved turen er at det ikke længere er Otto Schumann, der alene er ansvarlig for turen. Derimod er det hele bestyrelsen, som er ansvarlig for turen. Men det er selvfølgelig Ottos erfaring fra tidligere år vi trækker på.
Vi er selvfølgelig meget lydhøre overfor forslag fra medlemmerne!

Ad 6              eventuelt
Der var intet til dette punkt.


År 2019

Generalforsamling i Old Boys klubben 2019

Old Boys klubben afholdt generalforsamling tirsdag den 22. oktober. Som vi plejer blev der først spillet en gang golf, herefter ind til de gule ærter. Så afvikledes generalforsamlingen og til sidst præmieuddelingen for golfspillerne.

Glimt fra generalforsamlingen. Formand Otto Schumann  indledte mødet med at byde velkommen til forsamlingen.
I alt 70 medlemmer var mødt frem, svarende til 62% af medlemsskaren.
1. punkt på dagsorden var valg af dirigent. Det blev Christian Nielsen som sørgede for at alt gik som det skulle.
Herefter præsenterede formanden sin beretning. Det var en tilfreds formand der kunne konstatere en lille fremgang i medlemstallet til 113, at det havde været et godt år for klubben og golfspillet. Der var roser til den gruppe der spiller 9 huller og de mange samarbejdspartnere.
Under valg blev Otto Schumann og Arne Gottlieb genvalgt. Til suppleant vagtes Ivar Lorentzen.
Regnskabet udviste et lille overskud på 164 kr.
OS sluttede sin beretning således: “Vort mål er: At vi har en god oldboys klub, hvor der er plads til alle, uanset om man spiller 18 eller 9 huller, og det sociale er i højsæde.
Tak til alle medlemmerne, for et godt år, det er dejligt når så mange støtter op til vores arrangementer, matcher og udflugter, det lover godt for det kommende år. “

Se ved at taste links:  1. referat fra generalforsamlingen, 2 Formandens beretning, 3. regnskab 2018-19

Dagsorden og referat fra generalforsamlingen (Tast link til dagsorden og referat)  :      generalforsamling i Old Boys 2019 referat

Formandens beretning 2019!
(Tast Link til formandens beretning:)   OLDBOYS formandens beretning 2019 (1)

Regnskab 2018- 19!
(Tast Link til regnskab 2018-19): Regnskab 2018-19 aktuel

År 2018 

Formandsberetning 2018

Referat fra Generalforsamling 2018

Regnskab 2017-18

_________________________________________________________________________________

LEMVIG OLD BOYS KLUB

Referat fra ordinær generalforsamling 2017

Lemvig Old Boys Klub afholdt generalforsamling tirsdag, den 17. oktober 2017 i klublokalerne i forlængelse af tirsdagsmatchen.
Formand Otto Schumann indleder sin beretning, ” så er der igen gået et år siden vores sidste generalforsamling”. Det er på denne tid af året vi skuer tilbage og gør status på det år der er ved at rinde ud.
Generalforsamlingen blev afviklet efter samme koncept som vi plejer. Først en match over 18 huller herefter selve generalforsamlingen efterfulgt af de traditionelle gule ærter med pølse, flæsk og dertil en øl og en snaps, alt betalt af klubbens kasse. Til sidst præmieuddeling til vinderne af dagens match.
Matchen blev spillet i en meget frisk vind og ganske let fugtighed, som drillede spillerne en del. Det betød forholdsvis lave scorer. Det drilske vejr havde ikke taget humøret fra spillerne, kunne man høre på den livlige summen og snakken fra forsamlingen inden Formanden tog ordet. I alt 41 spillede 18 huller og 15 spillede 9 huller.
Formand Otto Schumann slog på klokken og indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til de i alt 62 fremmødte. Foreslog herefter dagens sang, ”Nu falmer skoven trindt om land”, for at markere efteråret. Sangen blev indledt af vores sædvanlige forsanger Jørn Agger, hvorefter forsamlingen brummede godt med.
Herefter tog formanden hul på dagsordenen, hvor første punkt var valg af dirigent.

Punkt 1.​Valg af dirigent.
Formanden foreslog Christian Nielsen til at dirigere eftermiddagens slag. Da der ikke blev foreslået nogen modkandidat blev Christian Nielsen valgt med stort bifald.
Christian sagde tak for valget og tog straks dirigentstokken og dirigerede myndigt forsamlingen gennem dagsordenens punkter, på trods af at han først lige inden generalforsamlingen var blevet spurgt.
Dirigentens første opgave var at konstatere at generalforsamlingen var rettidigt varslet, hvilket var opfyldt.
Dirigenten overgav herefter ordet til Formanden til næste punkt ”formandens beretning”.

Punkt 2.​Formandens beretning.
Indledte med, ”Så er der igen gået et år”. Synes åbenbart tiden løber afsted? Formanden fortsætter, ”vejret har ikke været med os, ingen sommer og regnfuldt”. Men trods dårligt vejr, har det været et godt år med masser af golf og vi har spillet hver eneste tirsdag året rundt!
​Konstaterede at vi d.d. er 115 medlemmer, hvilket er en lille tilbagegang ift. sidste år.
Herefter resumerede formanden fra året der er gået, begyndende med julematchen, hvor formanden konstaterer at det er spildt, at vi slæber rundt på alt det grej, når to redskaber giver samme resultat. En dejlig juleafslutning i OB med 90 glade og forventningsfulde ”unge” mænd.
Den 27. dec stred 7 spillere/mænd sig gennem stormen og spillede 18 huller og fik et fortjent glas rødvin da man kom i mål.
Suveræn OB mester 2017 blev Ole Wagener med 185 slag. Villy Kjeldsen blev nummer 2 efter omspil med Claus Damgaard, begge med 200 slag inden omspil.
Formanden lagde op til en debat om hvorvidt antal matcher vi spiller i løbet af en sæson, er passende.
Ud over ture til Tyskland, Spanien, Skotland har vi spillet 14 matcher, heraf 11 i regions turneringen og i Samarbejdsklubberne. I et par af matcherne var vi for få tilmeldte, bl.a. i Herning, Dejbjerg og Holstebro den 7. sept. med 15 spillere, måske det skyldtes at matchen var lagt så sent på året?
Georg Mathiasen og Poul Pallestoft havde pladen fuld, idet de havde deltaget i alle 14 matcher, flot. De blev begavet med hver sin flaske vin.
Tysklandsturen fik igen i år topkarakter og med 32 tilfredse deltagere. Otto Schumann bekendtgjorde, at han arrangerer en 10ende og sidste tur til Tyskland. Idet man skal holde, mens legen er god, udtrykker Otto.
Samarbejdet med Bente og vores klubledelse fungerer tilfredsstillende. Blandt andet har bestyrelsen lyttet til vores utilfredshed med et par huller mht. vintergreens. Bestyrelsen har taget vores forslag til efterretning.
Formanden fortsatte med at takke sine bestyrelses kolleger for godt samarbejde, og nævnte at det altid er nemmere at være formand, når man har en bestyrelse, hvor alle arbejder mod samme mål: ”at vi har en god Old Boys Klub, hvor der er plads til alle.
Formanden sluttede med at takke alle medlemmer for et godt år, og at det er dejligt at møde glade og tilfredse Old Boyser, som støtter op om vores aktiviteter.
Endelig en stor tak til Gerda for den gode mad og sponsorater af 1. pladserne om tirsdagene.
Mht. antal matcher er det jer medlemmer, der bestemmer hvad der skal ske. Det er bestyrelsens mål, at flest mulig kommer ud at spille matcher. Da der ingen indvendinger var imod vores politik om antal matcher, konkluderede dirigenten, at der var opbakning til bestyrelsens beslutning.
Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til Formandens beretning, da det ikke var tilfældet, var beretningen godkendt.
Link til: Beretning generalforsamling 2017

Punkt 3. ​Fremlæggelse af regnskab
Kasserer Arne Gottlieb gennemgik regnskabet for 11.10.16 – 17.10.17 grundigt. Regnskabet udviste et lille underskud på 2.002 kr., hvorefter Old Boys klubben har en beholdning på 41.526 kr., heraf en kontant beholdning på 300 kr.
Dirigenter spurgte om der var bemærkninger til regnskabet, og da dette ikke var tilfældet var regnskabet 16/17 godkendt.
Link til: Old Boys Regnskab 2016 – 17 – og  Kommentarer til regnskabet 2017 Old Boys

Punkt 4.​Behandling af indkomne forslag.
”Herunder ønsker bestyrelsen en vejledende drøftelse af turneringskalenderen for 2018”.
Punktet blev drøftet og behandlet under formandens beretning. Vi fortsætter i samme turneringer i 2018.
”I 2016 under behandling af regnskabet, besluttede medlemmerne, at et bestyrelsesmedlem til hver match spiller gratis. J. Hasse Svendsen ønskede beslutningen genbehandlet i 2017, idet forslaget ikke var fremsendt til tiden.”
Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til forslaget, da dette ikke var tilfældet var punktet godkendt endeligt.

Punkt 5.​Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Otto Schumann og Arne Gottlieb.
Næsten inden dirigenten nåede at åbne munden til dette punkt, lød der taktfaste klapsalver, som opbakning til Henholdsvis Otto Schumann og Arne Gottlieb, som dirigenten herefter kunne erklære for genvalgte. Otto og Arne takkede for valget.

Punkt 6.​Eventuelt.
PHH ønskede medlemmernes holdning til at oplive vores gamle mand eller vores vandrepokal, som er tænkt som en sjov oplevelse midt i det meget alvorlige og koncentrerede golfspil. En mulighed for at drille og grine lidt af en eller anden pudsig situation.
​​Dirigenten fik medlemmernes tilsagn om at vandrepokalen får lov til at vandre igen.

​”Endelig”? Fornemmede man på stemningen, var dagsorden behandlet og dirigenten kunne erklære generalforsamlingen for gennemført. Formanden takkede dirigenten og medlemmerne for god orden og opførsel.

​Så stod den på gule ærter samt en snaps og en øl på klubbens regning.
———-

Referat af Generalforsamlingen tirsdag den 11. oktober 2016

Formand Otto Schumann indleder sin beretning, ” så er der igen gået et år siden vores sidste generalforsamling”.
Det er derfor tiden til at kigge tilbage og tage temperaturen på årets bedrifter!
Generalforsamlingen blev afviklet efter samme koncept som vi plejer. Først en match over 18 huller herefter selve generalforsamlingen efterfulgt af de traditionelle gule ærter med pølse, flæsk og dertil en øl og en snaps. Til sidst præmieuddeling til vinderne af dagens match.
Som Erik Bertelsen skrev i 1939 ”Blæsten går frisk over Limfjordens vande”, så skriver referenten om i dag: Blæsten går frisk over Lemvigs flotte bane! I en kraftig blæst, men i det mindste tørvejr, drog i alt 71 friske gutter med røde kinder og næser ud på den smukke og velholdte golfbane for at trille den lille hvide bold i hul med brug af færrest mulig slag.
Under selve generalforsamlingen deltog i alt 76 medlemmer.
Otto Schuman indledte generalforsamlingen med at byde forsamlingen velkommen og gik herefter over til dagsorden.

Punkt 1: Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Laust Nees som dirigent til at styre os gennem generalforsamlingens dagsorden. Der var ikke andre forslag og bifald fra forsamlingen bekræftede, at Laust Nees igen i år var valgt til dirigent. (efterhånden meget rutineret).
Dirigenten konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Dirigenten fortsatte herefter med dagsordens punkt 2 og gav ordet til formanden og årets beretning.

Punkt 2: Formandens beretning.

Lidt fra beretningen
Otto Schuman gennemgik herefter beretningen for året der er gået. Under indledningen, at det har været et godt år med mange matcher og med et underligt vejr, hvor sommeren først rigtig viste sig i september. Konstaterer at vi pt. Er 125 medlemmer.
Herefter en gennemgang af resultaterne af de mange tirsdagsmatcher og øvrige matcher vi har deltaget i samt julematchen 2015 og årets tysklandstur, den 7. i rækken med 32 deltagere.
Årets mester i Old Boys blev i 2016 Ole Wagener med Villy Kjeldsen på 2. pladsen og Karl Erik Christensen på 3. pladsen. På4. og 5. pladsen fulgte Vagn Kongsgaard og Peter S. Madsen.
Vores statistik viste, at Helge Lyng Pedersen og Knud Erik Lodal har deltaget i de fleste matcher mod andre klubber og blev begge belønnet med en flaske vin.
I beretningen stiller formanden et spørgsmål, om vi har tilmeldt os for mange matcher mod andre klubber? Besvarer selv spørgsmålet i næste afsnit, ”det er der mange der ikke synes”! Idet de fleste matcher har været pænt besat fra Lemvig. Kun i 2 matcher, Herning og Dejbjerg var deltagelsen fra vores side kun 13 spillere hvert sted. Så alt i alt tilfredsstillende tilslutning.
Otto Schuman sluttede sin beretning med at takke bestyrelsesmedlemmer, medlemmerne og sluttelig en stor tak til Vita for godt samarbejde. Otto Schumann overrakte til sidst Vitaen personlig gave.

Dirigenten spurgte herefter om der var bemærkninger til formandens beretning.

Børge Graae tog beretningens afsnit om greenfee billetter op. Børge syntes det er en god ide, at Old Boys medlemmerne kan købe greenfee billetter med rabat. Det har han nydt godt af et par gange, hvor han har haft besøg af et par venner.
Der opstod en mindre debat om Old Bys afdelingens handel med rabatbilletter. Jens V. Thomsen sluttede med at spørge om, hvor stor omsætningen? Otto og Arne fortalte, at der var solgt 20 billeter på 3 år! Beslutningen blev, at på grund af det ubetydelige antal solgte billetter stopper vi med at sælge greenfee billetter, når lageret er solgt.

Mads Lund rejste spørgmålet til beretningens punkt om indkøb af nye trøjer, hvor vi køber trøjerne. Otto Schumann oplyste at trøjerne købes gennem vores proshop, men at Old Boys klubben køber alle trøjerne og administrerer lageret, idet proshoppen ikke er kan overkomme at forestå administrationen af lageret.

Kopi af formandens beretning: ”TIRSDAG DEN 11. OKTOBER 2016

BERETNING:

Så er der igen gået 1 år siden vores sidste generalforsamling, det har været et godt år, vi har haft masser af golf, vejret har ikke helt været med os, men sommeren kom dog, selvom det var sent, men vi har haft en skøn September måned.

Vi er i dag 125 medlemmer.
Vi har fået 12 nye og 2 der er vent tilbage, og desværre er der 12 der har forladt golfklubben.
Vi har haft et fint og godt år i Oldboys klubben, vi har spillede hele vinteren på nær 1 tirsdag, hvor vi bowlede.
Jeg har kigget vores matcher igennem, og vil komme med lidt om det der er sket i årets løb:

Tirsdag den 1. december
Trods stormen Gorm for en dag siden, kunne vi spille i dag, endda i solskin og forholdsvis stille vejr, 37 var mødt op.

Tirsdag den 15-12-2015
Julematchen med kun to jern
En dejlig juleafslutning i Old Boys klubben. 83 glade og tilfredse unge mænd i julehumør var mødt op til selve afslutningsfesten, hvoraf 61 allerede havde spillet 9 huller på banen benyttende kun to jern, hvilket man slet ikke kunne se på scorerne!
Hele det flotte arrangement, som var gratis for alle medlemmer, bestod af 9 huller match, varm gløgg indeholdende godt med rom, en skøn sang, pladespil om tre ænder sponsoreret af Kvickly samt 2×2 fl rødvin fra OB klubben, julefrokost med : sild, snaps, varm leverpostej, flæskesteg med knas og stegt rødspættefilet og et glas øl, sjove og underholdende historier, afsløring af julequizzen fra PHH, en ” kimende” julesang, præmieoverrækkelse af dagens golfpræmier, risalamande med stor mandelpræmie sponsoreret af Vita, flotte gaver til bestyrelsen sponsoreret af medlemmerne samt en farvelsang.
Så kan det vist ikke blive bedre !!!!!!!

Tirsdag den 22. december 2016
Trods regn og blæst stred 15 spillere sig gennem 18 huller,
belønningen var en stor fadøl.

Tirsdag den 19-1
Sne på hele banen. Derfor ingen golf, 17 OB spillere bowlede med mødetid 08.45
Vi spillede 4 runder:
1. Ove 556 points
2. Leo 528 points
3. Ewald 522 points
Dagens bedste scores opnåede John Byrdahl med 174 points, hvilket dog ikke gav vin .-(

Tirsdag den 12. 04
Så blev der sat sæsonrekord. Ialt 80 deltog i tirsdagens match, hvoraf 18 spillede 9 huller.
Tak til John Jaurt for 4 flasker god rødvin til præmier til nærmest flaget på alle par 3 hullerne

Tirsdag den 10. maj havde vi besøg af Struer, de mødte op med 24 spillere og vi ikke mindre end 64, samlet 88 der havde en hyggelig dag, og vi vandt matchen og pokalen.

Tirsdag den 24-05
Nu kom den rigtige rekord 85 spillere, hvoraf 21 gik 9 huller

Tirsdag den 5. juli
Så kom den store dag, vores match mod Damerne.
Vejret var desværre ikke det bedste, men det blev ikke så slemt som vejr udsigten havde sagt,
vi klarede de første 9 huller uden særlig regn, og måtte så blive lidt våde på de sidste 9 huller.
Men trods vejret en fin match med godt humør, og vi beholdt pokalen.

Tirsdag den 2.august 2016
Det danske sommervejr er ikke til at “regne med”. En halv time før kik-off styrtede regnen ned fra himlen. Men så tog formanden over og lovede godt vejr! Det hjalp, og under matchen skinnede og varmede solen, så det blev en helt fantastisk golfdag. Det benyttede 70 friske gutter sig af, til at komme ud at lufte deres golfgrej-
Det fine vejr skyldtes måske, at Karl Erik Christensen fejrede sin fødselsdag. Fødselaren var sponsor af golfbolde som præmier til nærmest flaget på par 3 hullerne.
Tirsdag den 9. august 2016Den årlige udflugt var i år henlagt til den til den meget flotte Tange Sø Golfbane. 45 spillere deltog i matchen. Vejret var igen den usikre faktor, vi frygtede regnvejr, men blev positivt overrasket, idet dagen bød på megen sol, men også en til tider kraftig vind, som drillede golf spillet.

Tirsdag den 6. sept 2016
I dag spillede vi 1. afdeling af slaggolf til klubmesterskabet. 52 spillere samt 23, der spillede 9 huller

Tirsdag den 13. sept 2016
I alt 72 deltagere i det dejlige solskin. 14 spillere deltog i klubbens OB klubmesterskab, se resultaterne lidt længere nede ad siden.
14 spillere deltog de to dage, hvor resultaterne blev som følger:
1 171 Ole Wagener 96 95 191
2 730 Villy Kjeldsen 94 99 193
3 302 Karl E Christensen 101 93 194
4 1442 Vagn Kongsgaard 100 99 199
5 1927 Peter S Madsen 101 98 199
6 2893 Ove Nielsen 98 103 201
7 755 Christian Weibel 98 103 201
8 767 Knud Erik Hvas 111 94 205
9 1374 Egon Østergaard 104 107 211
10 973 Helge Lyng Pedersen 108 105 213
11 1230 Arne Gottlieb 113 111 224
12 247 Dieter Lorenz 118 106 224
13 84 Christian Nielsen 116 113 229
14 81 Børge Graae 117 120 237

Jeg vi gerne se vinderen og runner up her oppe.

Samarbejds klubberne
Sidste år startede vi op i Samarbejds turneringen, som bestod af Skive, Struer, Sydthy og Holmsland, og os, men Skive sprang fra og Storådalen kom med i stedet for.

Vi startede turneringen i Holmsland, hvor vi deltog med 26 spillere, og vandt matchen med 305 point, foran Holmsland med 301,
den 23 maj var vi på besøg hos Storådalen med 28 spillere, her vandt vi med 361 point med Struer på anden pladsen med 341,
den 27 juni var vi i Struer med 25 spillere, hvor Struer vandt med 337 point og vi kom på 2. pladsen med 341 point,
den 26 juli havde vi besøg af klubberne, vi deltog med 46 spillere og vandt med 341 point, med Holmsland på 2. pladsen med 308 point,
den 31. august var vi i Sydthy med 28 spillere, her vandt vi med 360 point, og Struer blev nr. 2 med 334 point.
Turneringen sluttede på neutral bane i Hvalpsund, hvor vi var 28 spillere og vandt matchen og den samlede turnering, her er pokalen som vi vandt.

Vestjysk – Oldboys
Som består af Klubberne Dejbjerg-Holstebro-Nordvestjysk-Herning, og os

Vi startede turneringen her i Lemvig den 19. maj, vi deltog med 25 spillere, og vandt matchen med 234 point, og Holstebro på 2. pladsen med 205 point,
den 16. juni var vi i Nordvestjysk med 17 spillere, Dejbjerg vandt med 207 point, og vi fik 195 på 2. pladsen,
den 14. juli var vi i Herning med 13 spillere her blev vi sidt med 185 point med Dejbjerg som vinder med 209 point,
den 18. august var vi i Dejbjerg med 13 spillere, Dejbjerg vandt med 228 point , vi blev nr. 3 med 179 point,
den 15. september var vi 22 spillere i Holstebro, Holstebro vinder med 213 point, vi bliver nr. 4 med 192 point,
den samlede turnering mellem klubberne bliver vundet af Dejbjerg med 1048 point med os på 2. pladsen med 985 point, så vi må se langt efter plaketten.

Har vi for mange matcher ?
Jeg syntes det har været hårdt, men der er jo heller ingen der siger at formanden skal deltage i alle matcherne.
Vi har haft 15 matcher udover vores tirsdags matcher:
Vi er med i 2 turneringer er det for meget?
Det ses tydeligt at der hvor det kniber med deltagelse er i den gamle gruppe, hvor det var særlig slemt i Herning og Dejbjerg, der kunne vi kun mønstre 13 spillere.
For mig er det helt klart sjovere at vi er 25, som vi var førend, vi kom med i den anden gruppe, så spørgsmålet er, er det for mange matcher?

Det er der mange der ikke syntes vi har, Peter Hugo har lavet en statestik, over alle vores matcher hjemme og ude, der er mange der har været flittige, men især 2 skiller sig ud, det er Helge Lyng Pedersen og Knud Erik Lodal, de har begge deltaget i så godt som alle vore matcher, vil I komme her op og modtage klubbens anerkendelse.

Arne og jeg har lige været til møde i de 5, hvor netop dette blev voldsomt diskuteret, da Holmsland og Storådalen ikke er med i Golfring Vest, og det derfor altid vil se dyrere ud, når der skal spilles på deres baner.
Som en konsekvens af det, har Holmsland derfor meddelt at de trækker sig ud af samarbejdet. Det sidst nye er, at Holmsland kommer med i Vestjysk Oldboys. Så hvis nu NVJ flyttede over i de 5, så ville man få 2 turneringer der passede bedre sammen afstandsmæssigt. Men nu må vi se hvad der videre sker, om der også kommer ændringer i den anden turnering?

Vi har evalueret, og fundet at, så længe vi deltager med 13 til 28 spillere, så syntes jeg vi skal fortsætte, men det er klart, kommer vi under 13 spillere så må vi stoppe med den ene turnering.
Så kære oldboys, det er Jer der bestemmer, om vi skal være med i 1 eller 2 turneringer, vi vil bare gerne give alle medlemmerne mulighed for at komme ud at spille på fremmede baner til en fornuftig pris.
Sidste nyt så jeg i avisen i går, forslag om sammenlægning af de 2 Holstebro golfklubber.

Tysklandsturen:
Vores 7. tur gik som sædvanlig til Schleswig-Holstein, til hotel Aquarium i Friedrichstadt .Vi var 32 der tog af sted mandag den 27. maj med kurs mod første golfbane, Sønderjyllands Golfklub, en smuk beliggende bane nær Åbenrå.
Tirsdag spillede vi i Büsum i Ditmarchen en speciel bane med et flot fugleliv.
Sidste dag spillede vi den meget flotte parkbane ved det gammelt slot Altenhof, banen er meget kuperet og ligger i en skov med gamle egetræer der er over 500 år gamle. Vi havde en hyggelig tur med godt humør og dansk sommervejr.

Arne vil senere komme med et godt regnskab.
Vores klubpoloer er udsolgt, så jeg syntes vi skal købe nogle nye til lager, vi har pengene og kan give medlemmerne en fornuftig pris, så alle til foråret kan få en ny klubpolo?

Samarbejdet med Klubben og Bente har været godt,
Vi har haft et mindre problem med green-fe billetter.
Tidligere har vi købt 10 stk. i klubben og solgt dem videre til medlemmerne, vi har gjort det for at hjælpe de medlemmer der kun en gang i mellem har brug for en eller to billetter, og derfor ikke lige kunne købe 10 stk.
Da formanden for vores golfklub har sagt, at hvis man ikke fik dem brugt så kunne man sælge dem videre til andre klub medlemmer, så mente vi, at det måtte også gælde for Oldboys.
Men her kommer så problemet, da Bente ikke mener, at det står, i det, der er besluttet på generalforsamlingen.
Så spørgsmålet er nu, ønsker vi som medlem af Oldboys, at vi kan købe billetter i vores klub, når vi får brug for 1 eller 2, eller er vi ligeglad?
Hvis ikke, må vi skrive til bestyrelsen, eller få det op på den kommende generalforsamling, og få det lavet om?

Bestyrelses arbejdet
I bestyrelse har vi afholdt en del møder i forbindelse med planlægning af vores matcher m.m., og ikke mindst reguleringen af medlemmernes handicap har taget megen tid, Ole, Peter Hugo, og Arne har lavet et stort arbejde, Ole og Peter Hugo er faldet godt ind i arbejdet, og det går fint. Det går også fint med brugen af Golfbox, så det var godt at Ole foreslog det.
I skal alle 3 have en stor tak for det arbejde i har gjort, det er altid nemmere at være formand, når man har en bestyrelse, hvor alle arbejder efter samme mål, og er enige om, at det vigtigste er:
At vi har en god oldboys klub, hvor der er plads til alle.

Tak til alle medlemmerne, for et godt år, det er dejligt når alle er glade og tilfredse, og altid støtter op til vores arrangementer matcher og udflugter, tak skal I have.

Og selvfølgelig ikke at forglemme Vita som sørger for at vi får noget godt at spise hver tirsdag, og som er vores sponsor med 1. pladsen i alle grupper,

Kære Vita tak for et godt samarbejde, og tak for alle de år du har serviceret os, vi vil komme til at savne dig, og ønsker dig alt held og lykke med dit nye job på havnen, og som en lille erindring vil vi gerne give dig denne gave, som er noget jeg håber du kan lide, ellers kan du bytte det til noget andet.”

Punkt 3: Regnskab.

Arne gennemgik klubbens regnskab 2015-2016 og uddybede med følgende bemærkninger:
Det foreliggende regnskab udviser et overskud på kr. 9.161
Status udviser pr. 11.10.2016 en beholdning på i alt kr. 43.528, heraf disponeret til generalforsamling 2016 ca kr. 10.000, juleafslutning 2016 ca. kr. 10.000 og endelig gevinster til tirsdagsmatcherne ca. kr. 7.000 (23 tirsdage x 8 flasker eller x kr. 300)
Indtægter:
Kontingent 125 medlemmer x kr. 300
Arrangementer: omfatter overskud Bymatch mod Struer, Vestjysk Old Boys, onsdagspigerne og Samarbejdsklubberne.
Diverse indtægter: salg af greenfee-billetter, gæstespillere og gebyr fra spillere, der melder afbud for sent
Udgifter:
Præmier: indkøbt 540 flasker vin til præmier.
Arrangementer: generalforsamling, julefrokost og udflugt.
Bestyrelsesarbejde: interne og eksterne møder samt bestyrelsen har bevilget sig selv gratis deltagelse i spil på neutral bane med samarbejdsklubberne.
Posten diverse udgifter: graveringer og gave til Vita
Kontingent foreslås fastsat uændret til kr. 300.

Dirigenten spurgte om bemærkninger til regnskabet:
Erik Bach gav under regnskabet udtryk for at man ikke bør presse priserne for meget når klubben handler i cafeen. Den der driver cafeen skal kunne ”overleve” ellers har vi ingen cafe og det vil være et stort problem for det sociale liv i golfklubben!!!
Under behandlingen af regnskabet kom det frem at alle betaler når man spiller match, det gælder også bestyrelsesmedlemmerne, hvilket overraskede flere af medlemmerne. Erik Bach foreslog at bestyrelsesmedlemmer spiller gratis fremover. Forslaget blev bakket op af Poul Munck Povlsen og flere andre.
Otto Schumann var ikke enig i at bestyrelsesmedlemmerne kan spille gratis i alle matcher, det bliver helt enkelt for dyrt for klubkassen. Orienterede i samme forbindelse om, at bestyrelsen havde bevilget sig selv gratis deltagelse i spil på neutral bane med Samarbejdsklubberne.. Men efter meningstilkendegivelser om sagen besluttede forsamlingen, at der fremover til alle matcher er en gratis plads til bestyrelsen, uanset hvor mange vi deltager med.
Der herskede lidt tvivl om, hvorvidt forslaget kunne vedtages på denne måde, idet forslag skal være sendt frem til bestyrelsen 14 dage før generalforsamlingen. Men der var enighed om at dette ikke var Mærsk, så alle bakkede forslaget op. Jørgen Hasse Svendsen var enig heri, men ønskede forslaget besluttet på næste generalforsamlign, hvilket blev besluttet.

Dirigenten satte herefter regnskabet til godkendelse. Og da ingen havde bemærkninger, blev regnskabet godkendt af forsamlingen

Kopi af regnskabet: ”Regnskabet dækker perioden 20.10.2015 – 11.10.2016

Indtægter
Kontingent 37.500,00
Arrangementer 10.193,00
Poloskjorter 1.050,00
Diverse indtægter 1.550,00
Renter 13,58

Udgifter
Præmier 20.087,55
Arrangementer 18.321,47
Bestyrelsesarbejde 1-911.00
Kontorhold 250,00
Div. Udgifter 569,95
Bank gebyr 6,00
I alt 50.306,58 41.145,97
Overskud 9.160,61
Balance 50.306,58 50.306,58

Status

Saldo pr. 20.10.2015 34.367,21
Overskud 9.160,61
Saldo pr. 11.10.2016 43.527,82

Klubben har 125 medlemmer og aktiverne indestår i Vestjysk Bank Kr. 43352,82
Kassebeholdningen er kr.175

Punkt 4: indkomne forslag.

Dirigenten konstaterede at der ikke var indkommet forslg

Punkt 5: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

Ole Wagener og Peter Hugo Hansen var på valg. Otto Schumann foreslog genvalg. Og da dirigenten konstaterede der ikke var andre forslag blev de to genvalgt.
OW og PHH takkede for valget.

Punkt 6: Eventuelt.

Dirigenten spurgte om der var nogen der havde noget til eventuelt.
Ole Wagener gjorde opmærksom på at voresklub er ”billig i drift” med et fast kontingent på kr. 300. Kunne oplyse at der er klubber hvor man udover et fast kontingent betaler kr. 25 pr. gang man spiller.
Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for en god og saglig deltagelse fra forsamlingen.
Formand Otto Schumann takkede alle for deltagelsen og en særlig tak til dirigenten for god gennemførelse af dagsordenen.

Herefter var der dømt gule ærten, flæsk og pølse samt en øl og en dram.

Referat af generalforsamlingen i Old Boys tirsdag den 20.oktober 2015

Old Boys klubbens Formand Otto Schumann indledte generalforsamlingen med at byde alle velkommen og udtrykte stor tilfredshed med, at så mange var mødt frem, idet i alt 81 deltog i generalforsamlingen.
I et dejligt lunt og vindstille vejr mødte i alt 79 friske ”drenge” op til et slag golf, hvor de svingede deres jern, så boldene sprang og dansede hen mod hullerne.
Efter golfen var dagens program generalforsamling, gule ærter med øl og en enkelt snaps, præmieuddeling og et par lune historier, bl.a. lokumstekster fra Lokalarkivet i Harboøre ved Chr. Winkel Olesen.

1. Valg af dirigent

Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent. Formanden foreslog ikke uventet, at Laust Nees blev dirigent. Da der ikke var andre forslag blev Laust Nees valgt med stor aplaus.
Laust modtog valget og formanden overgav herefter ledelsen af mødet til dirigenten.
Laust gennemgik først dagsordenen og konstaterede, herefter at mødet var lovligt indvarslet.

2. Formandens beretning

Formanden indledte med at undskylde, at beretningen var så laaang, men var samtidig af den opfattelse, at alle oplysninger i beretningen var så vigtige, at intet kunne undlades.

Formanden gennemgik herefter beretningen grundigt.

Dirigenten spurgte herefter forsamlingen om der var nogen, der havde spørgsmål eller bemærkninger til beretningen.

Da det ikke var tilfældet, var beretningen herned godkendt under stort bifald fra medlemmerne.

Formandens beretning:

Så er der igen gået 1 år siden vores sidste generalforsamling, det har været et godt år, vi har haft masser af golf, vejret har ikke helt været med os, men sommeren kom dog, selvom det var sent, og nu her, har vi haft pæn sensommervejr.

Vi er i dag 126 medlemmer,
2 mindre end sidste år, men stadig et flot højt tal, som vi kan være stolte af.
Der er kommet lidt flere 9 hullers spillere til, og det er fint, at vi alle kan være med selvom vi bliver ældre og får små skavanker.
Det store problem har altid været, at få de 2 matcher til at hænge sammen, så vi spiste sammen uden den store ventetid, og det tror jeg at vi nu har fået styr på.

Vinteren slap vi hurtigt om ved,
vi har spillet hele vintersæsonen fra 25. november til 31. marts uden at sne eller andet har lukket banen, selv dagen før Jul og Nytår var der 26 og 33 spillere, der nød det gode vejr. Flest var vi til vores match den 31 marts med 74 spillere, og færrest den 10. marts hvor vi kun var 13 spillere, med 3 fra A, 3 fra B, 4 fra C, og 3 fra D rækken, så jævnt fordelt, og vejret var ikke til at spøge med.
18 vinter tirsdage uden problemer, det er første gang det er sket.
Et gennemsnit på 49 spillere pr. gang, ikke så dårligt.
Og hvem har så været den flittigst mødende:
Knud Lodahl og Peter Moring, mødte alle dage på nær den 10. marts, men topscorer var Helge Lyng, som mødte op, alle dage i vinter, flot klaret Helge.

Den 9. december 2014, afholdt vi vores Julematch, som sædvanlig med 9 hullers spil med 2 stk. grej .
Det var fint vejr, så 72 spillere deltog i matchen, og yderligere 14 deltog i frokosten.
Sammen med gløgg’en blev der spillet pladespil om 3 ænder sponseret af Kvickly, Derefter spiste vi en dejlig frokost tilberedt af Vita. Vita sponserede derudover Ris a’la mande.
Medlemmerne havde skillinget sammen til gaver til bestyrelsesmedlemmerne, der hver fik en flaske god vin samt et gavekort til byens butikker.
Klubben forærede Vita et gavekort på 500 kr. og en buket blomster.

Sommergolfen er gået fint.
Vi har været 126 medlemmer, samt et par enkelte gæste spillere med i tirsdagsturneringerne
Vi har som sædvanlig spillet i 4 rækker, hvoraf D-rækken er for de spillere der kun går 9 huller. Grænserne mellem de øvrige rækker forsøger vi at gøre så rækkerne er nogenlunde lige store. Vi vil derfor ændre lidt i rækkerne for at få det til at gå bedre op.
A-rækken går fra 0-23,0 B-rækken fra 23,1-29,0 og C-rækken fra 29,1-37.
Vi har haft meget travl i sommer, desværre har vi ikke tal over den enkelte, men kun, hvor mange vi har været hver tirsdag. Gennemsnittet har været 48 spillere på 18 huller, og 14 spillere til 9 huller, så samlet har gennemsnittet været 62 spillere i sommerhalvåret.

Samarbejds klubberne
I efteråret fik vi en henvendelse fra Erik Gade formanden i Holmsland, om vi kunne tænke os at komme med i deres Samarbejds turnering, som bestod af Skive, Struer, Sydthy og Holmsland, da Nykøbing havde meldt sig ud, og de gerne ville have os med i stedet for, og da Erik kendte os for noget godt, var det ham der forslog os.
Vi drøftede det i bestyrelsen, og da vi i forvejen spillede med Holmsland og Struer, var det reelt kun 2 nye klubber vi skulle have ind i billedet, da vi så ville stoppe vores venskabs matcher med Holmsland og Struer.
Vi sagde ja, på den betingelse at vi ville have et prøve år, hvis ikke vores medlemmer ville følge det op, så kunne vi slutte, og melde fra.
Vi blev enige med Holmsland om at ophøre med venskabsmatcherne, da vi nu skulle ses 2 gange alligevel, men Struer var kede af at skulle stoppe, og vi havde jo også en pokal, som vi fightede om, de ville gerne, at vi havde en match om året, henholdsvis hos dem og os, så vi gav os, og har nu en match mod hinanden 1 gang om året.

Har vi for mange matcher ?
Jeg syntes det har været hårdt, men der er jo heller ingen der siger at formanden skal deltage i alle matcherne.
Vi har haft 15 matcher udover vores tirsdags matcher:

Samarbejds klubberne:
1. match var den 29 april i Holmsland, til første start i den nye klub, vi deltog med 25 spillere, og blev godt modtaget i den nye klub, og blev nr. 3 i konkurrencen.
2. match i den nye klub var den 27. maj i Skive, hvor vi deltog med 19 spillere, og her blev vi nr. 1 i hold konkurrencen.

3. match var Struer den 24. juni, hvor vi deltog med 25 spillere, vi blev nr. 2 foran Struer, og ligger nu 33 point efter nr.1 Holmsland.

4. match den 28. juli her hos os, vi var 38 spillere, og vandt det fleste præmier,
vi fører nu turneringen med 350 point imod Holmsland der er nr. 2 med 303 point.

5. match var den 26. maj hos Sydthy, der deltog vi med 28 spillere, og vandt matchen med 349 point foran Holmsland med 327, så vi nu fører turneringen med 34 point.

6. match blev spillet på neutral bane Holstebro den 30. september, her deltog vi med 31 spillere, og vi vandt alle 3 rækker, vi scorede 331 point imod holmslands 321, så samlet blev vi vinder af de 5 byer med 44 point foran nr. 2 Holmsland, 3 blev Struer, 4 blev Sydthy og 5 blev Skive. POKALEN

Vestjysk – Oldboys
Efter flere års problemer med at få spillere til at deltage, har Viborg meldt sig ud af samarbejdet, og vi er nu kun 5 byer: Herning-Holstebro-Dejbjerg-Nordvest NVG og Lemvig, det var også en af årsagerne til at vi sagde ja til den anden gruppe.
1. match var den 21. maj i NVJ, vi var kun 16 deltagere, ikke for mange, og resultatet var heller ikke prangende, vi blev nr. 4 i holdmatchen.
2. match var den 18. juni i Herning, her deltog vi med 19 spillere, og vandt matchen med 217 point imod Herning og Dejbjerg med 207 point.

3. match var i Dejbjerg den 20. august, hvor vi deltog med bundrekord 13 deltagere, vi klarede os nogenlunde med en 2. plads med 198 point mod nr. 1 Dejbjerg med 229 point.

4 match var i Holstebro den 17. september, hvor vi deltog med 23 spillere, og det gik ikke godt, vejret var dårligt, det var det selvfølgelig for alle, men vi blev kun nr. 4 med 184 point 11 point efter vinderen Holstebro, så sammenlagt efter de 4 første matcher ligger vi nu på en 3 plads med 789 point , 36 point efter Dejbjerg og 19 point efter NVG.

5. og sidste match var hjemme hos os den 8. oktober, vejret var alt for godt, der var lovet regn med vind, men vi havde det fineste vejr, ingen regn og blæst, men en pragtfuld golfdag uden problemer. Vi deltog desværre kun med 28 spillere, men klarede os godt og blev nr. 1 med 197 point foran Dejbjerg med 186 point.
Så sammenlagt halede vi ind på Dejbjerg, men måtte se os slået samlet for hele turneringen med 25 point. Dejbjerg vandt med 1011 point, vi nr. 2 med 986 point, NVG nr. 3 med 976 point, Holstebro nr. 4 med 941 point og Herning sidst med 773 point. Vi tabte vores vandre præmie, men kun for 1 år, vi tager den tilbage næste år.

Den 9. juni havde vi vores årlige match mod Holstebro, vi var mange 71 spillere, 24 fra Holstebro og 47 fra os, vi vandt de fleste præmier, bortset fra 1. og 3. pladsen i A rækken , vi havde en hyggelig og god match, og skal næste år besøge Holstebro.

Den 8 Juli var vi inviteret til match mod damerne, de var 15 spillere og vi var 28 , vi vandt meget knebent over damerne og beholdt vandre pokalen.

Den 3. august var vi så i Struer til den nu vedtagne årlige match om vandre pokalen, vi deltog med 30 spillere, og tabte så de nu har pokalen for første gang.

Jeg har med vilje ikke sagt hvem der vandt hvad, da jeg syntes at alle, der har deltaget har gjort et stort arbejde for vores klub, og været med til vores succes, med 1. plads og 2. plads i de 2 turneringer.

Er det for mange matcher ?
Der er 77 spillere der har deltaget i en eller flere matcher, det giver et gennemsnit på 28 spillere pr. match, så det kan vi kun sige er flot gået, at der så har været en af de første matcher med kun 13 og 16 deltager må være i orden.
Hvem har så deltaget, ja det svinger fra nogle stykker til næsten alle gange, men en har deltaget i alle 15 matcher, og da han også var den der deltog i alle vintermatcherne, vil vi gerne hædre ham, det er noget af en bedrift du har udført, jeg vil gerne se Helge Lyng heroppe.

For at lette arbejdet med alle vores ekstra matcher, vil vi gerne om alle næste år vil tilmelde sig via golfbox, det vil gøre det noget nemmere, og vi kommer ikke ud for at der er en der er blevet glemt i farten. Alle matcherne bliver lagt ind fra Nytår, eller så snart vi har datoerne, hvis nogen har problemer med nettet, så kan I altid ringe eller maile til mig, men alle vores tirsdage vil fortsætte som nu.

Klubmesterskabet blev afviklet over tirsdagene den 8. og den 15. september.
Der var hård kamp om 1. pladsen, 7 slag skilte 1. og 5. pladsen,
Vindere i år 2015 blev Villy Kjeldsen med 190 slag, og runner up blev Ole Wagener med 194 slag, nr. 3 blev Vagn Kongsgaard med 195, Kaj Gøtzhe og Ivar Lorentsen delte 4. pladsen med 197 slag, må vi se de nr. 1 og 2. heroppe

Mesterskabet er tidligere blevet spillet som slaggolf, hvor antallet af slag på hvert hul er begrænset til 5 slag over hullets par. Mesterskabet afgøres uden handicap.
At vi så i år spillede helt uden handicap, gjorde spillet noget langsommere, og gav nok også en begrænsning af deltagere, så for mig er spørgsmålet, hvad er bedst for vores lille klub?

Tysklandsturen:
Vores 7. tur gik som sædvanlig til Schleswig-Holstein, til hotel Aquarium i Friedrichstadt .Vi var 35 der tog af sted mandag den 1. juni med kurs mod første golfbane, Golfklub Förde ved Flensburg fjord, meget flot bane.
Tirsdag spillede vi Husum Bucht, som kun lå 20 km fra vores hotel, men desværre havde vi regn hele dagen.
Sidste dag spillede vi den meget flotte parkbane ved det gammelt slot Altenhof, banen er meget kuperet og ligger i en skov med gamle egetræer der er over 500 år gamle. Vi havde en hyggelig tur med godt humør og dansk sommervejr.

Tysklandsturen til næste år bliver fra mandag den 30. maj til onsdag den 2. juni,
vi skal igen skal bo på hotel Aquarium i Friedrichstadt.
Programmet er nogenlunde det samme: 2 overnatninger med fuld pension,
3 gange golf, og transport med bus.
Der kommer et udførlig program på nettet, og alle der tidligere har været med får det på mail.

Vores historie:
Bent lavede sidste år en gennemgang af alle de papirer der var, om oldboys, og lagde det på vores hjemmeside, så dem der havde lyst, kunne gå ind og læse det, og evt. komme med kommentarer. Vi har ikke fået nogen henvendelser, så nu bliver det liggende, som en link, og Bent du skal have tak , også tak fordi vi har måtte trække på dig i år.

Samarbejdet med Klubben og Bente har været godt,
Vi har arbejdet tæt sammen, om lukning af banen, og tilpasning hvis der skulle komme grupper der ønsker tider, der berører os.

Bestyrelses arbejdet
I bestyrelse har vi afholdt en del møder i forbindelse med planlægning vores matcher, Ole og Peter Hugo er faldet godt ind i arbejdet, og det går fint.
I skal alle 3 have en stor tak for det arbejde i har gjort, det er altid nemmere at være formand, når man har en bestyrelse, hvor alle arbejder efter samme mål, og er enige om, at det vigtigste er:
At vi har en god oldboys klub, hvor der er plads til alle.
Tak til alle medlemmerne, for et godt år, det er dejligt når alle er glade og tilfredse, og altid støtter op til vores arrangementer matcher og udflugter, tak skal I have.

Og selvfølgelig ikke at forglemme Vita som sørger for at vi får noget godt at spise hver tirsdag, og som er vores sponsor med 1. pladsen i alle grupper, tak Vita for et godt samarbejde.

3. Regnskab

Kasserer Arne Gottlieb gennemgik klubbens regnskab grundigt og kommenterede herunder de enkelte udgifts- og indtægtsposter.

Laust takkede for fremlæggelsen og spurgte om der var spørgsmål eller kommentarer til regnskabet.

Da det ikkevar tilfældet var regnskabet godkendt.

( skema med regnskab kommer senere..så det bliver tydeligere)

Regnskab for Lemvig Golfklub Old Boys 2014-15

Indtægter
Udgifter
Indtægter

Kontingent
31.050,00

Arrangementer
6.663,00

Poloskjorter
750,00

Diverse indtægter
1.125,00

Skyldig VestjyskOB
2.200,00

Renter
12,52

Udgifter

Præmier

14.979,07
Arrangementer

20.019,40
Bestyrelsesarbejde

1.685,00
Diverse udgifter

3.118,56
Kontorartikler

250,00
Bank gebyr

7,50

I alt
41.800,52
40.059,53
Overskud

1.740,99
Balance
41.800,52
41.800,52

Status

Saldo pr. 21.10.2014
32.626,22

Overskud
1.740,99

Saldo pr. 20.10.2015
34.367,21

Aktiver:

Indestående i Vestjysk Bank
34.367,21

Kassebeholdning
0,00

Green fee billetter 5 stk. a 165 kr.
825,00

Skyldig Vestjysk OB
2.200,00

Kommentarer til regnskab 2014 – 2015

Indtægter:
Vi har 126 medlemmer.
Arrangementer: Det er de turneringer vi har haft, som har givet disse indtægter.
Vi har solgt enkelte poloskjorter.
Diverse indtægter er bl.a. Gæster der har betalt for at deltage, golfere der ikke er mødt til turneringer hvor de var tilmeldt samt salg af green fee billetter. Her har vi også nogle stykker tilbage.

Udgifter:
Præmier, det er udelukkende vinkøb.
Arrangementer, her har vi haft generalforsamling og juleafslutning, som helt blev betalt af kassen, og sommerudflugten til Hvalpsund, hvor vi gav tilskud.
Bestyrelse. Her har vi brugt lidt mere end sidste år. Det skyldes at vi udover lidt øl til møder har betalt for deltagelse og kørsel til møde med den nye forening Senior Samarbejdsklubberne..
Diverse udgifter: Gravering af pokaler, indkøb af julegave til Vita, Greenfeebilletter.

Regnskabet udviser et overskud på 1.741 kr. Men da vi skylder Vestjysk OB kr, 2.200 kr, (manglende sild og brød ved matchen i Lemvig) er der tale om et lille underskud på 459 kr.

4. Behandling af indkomne forslag. Herunder ønskede bestyrelsen en vejledende drøftelse af turneringskalenderen.

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

Dirigenten gav ordet til formanden. Bestyrelsen havde sagt ja til et prøve år med den nye forening, Senior Sammenslutningen, idet vi var usikre på, om det blev for mange matcher at deltage i. Ud fra vores statistik over matcher viser det gennemsnitlige deltager antal fra Lemvig OB at være på 28 spillere. Det synes vi er flot. Der blev lidt menings drøftelser omkring de enkelte borde. Men tilsyneladende var der ingen, der var i mod. Så vi fortsætter med den samme turnerings omfang
som i 2015.
Kai Pedersen mente det var en uretfærdig regel mht. pointgivningen. Hvis en klub stiller med færre spillere end 6 eller 10, idet de manglende spilleres point så bliver lig med den sidste spillers point, gange med det antal spillere der mangler op til fuldt hold.
Der var bred enighed om at det er rigtigt, men at det er den mindst uretfærdige måde, som vi godt kan leve med.
Poul Munk Povlsen spurgte om man har fundet en afløser for Skive, som har valgt at trække sig, grundet manglende opbakning.

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Otto Schumann og Arne Gottlieb.

Dirigenten kiggede ud over forsamlingen og spurgte om ikke de havde gjort det godt nok og mon ikke de to ”gamle” kunne klare en periode mere (de sidste ord er digtet af referenten)

Bifald og klapsalver bekræftede, at der var fuld opbakning til begge.

Så Laust kunne konkludere at beslutningen blev genvalg til Otto Schumann og Arne Gottlieb.

6. Eventuelt

Arne Gottlieb foreslog, med henvisning til regnskabets underskud, at kontingentet forhøjes til 300 kr.
Jens V. Thomsen pegede på den store bankbog vi viste i regnskabet, og mente at vi godt kunne bruge lidt af formuen inden vi forhøjede kontingentet.

Hertil forklarede Otto og Arne at næsten hele formuen er disponeret til følgende arrangementer: Generalforsamlingen 2015 kr. 9.500 kr., Julefrokosten 9.500 kr., præmier til 22vinter uger kr. 10.000 og endelig glemte sild kr. 2.200, i alt godt kr. 31.000

Ivar Lorentsen udtrykte utilfredshed med, at det endelige resultat af Old Boys mesterskabet, for de første 5 pladsers vedkommende, først blev offentliggjort på generalforsamlingen i forbindelse med præmiering af nr. 1 og nummer 2. Ønskede fremover at alle resultater bliver offentliggjort straks efter matcherne er spillet.
Ole Wagner og Otto Schumann begrundede bestyrelsens beslutning om at vente med offentliggørelsen, at vi ønskede at bevare spændingen til dagen hvor præmien uddeltes,
Bestyrelsen tager kritikpunktet til efterretning.

Angående kontingent. Bestyrelsen besluttede på et efterfølgende konstituerende møde, athæve kontingentet til 300 kr. årlig.