Old Boys vedtægter, generalforsamling og regler

Sæsonen 2020

Referat fra bestyrelsesmøde i Old Boys afdelingen den 26. oktober 2020

Konstituering af bestyrelsen.

Formand: Otto Schumann 40761899
Kasserer: Arne Gottlieb 23924107
Administrator: Bent Nørgaard 21697127
Sekretær: Poul Munk Povlsen 51935443

Turneringsplan for 2021
Planen er under udarbejdelse og datoerne bliver udmeldt, når de er endeligt aftalt.

Julefrokost 15. december 2020
Julefrokosten 2020 aflyses som følge af de gældende coronarestriktioner.

Læs mere om den afholdte generalforsamling oktober 2020:
Regnskab 2019-20

Regnskab 19-20 Kommentarer

Generalforsamling 20.10.2020 ref

Bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder fordeles således:

Formanden: Er hovedansvarlig for at klubben lever op til de vedtagne love, regler m.v. Er sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer ansvarlig for at klubben drives fornuftigt og forsvarligt. Endvidere er formanden talerør overfor Lemvig Golfklubs hovedbestyrelse, Samarbejdsklubbernes hovedformænd, evt. sponsorer, Golfshoppen, Golfcafeen o.l. Er øverste leder for de matcher, vi arrangerer, herunder tirsdagsmatcherne. Offentliggør resultatet af tirsdagsmatcherne på hjemmesiden.

Kassereren: Er ansvarlig for klubbens regnskab, herunder løbende økonomirapportering over for bestyrelsen, regnskabsføring, kontingent og medlemskort, medlemsregistrering, indkøb samt uddeling (sammen med formand) af præmier, betale regninger og opkræve deltagerbetaling.o.l.

Administrator: Er ansvarlig for at oprette tirsdagsmatcher og øvrige matcher i Golfbox. Opgør resultatet af afholdte matcher og sørger for indberetning af scorekort. Udsender deltagerlister til / modtager disse fra andre klubber.

Sekretær: Er ansvarlig for referater. Vedligeholder og ajourfører hjemmesiden. Udarbejder og udsender  indbydelser til matcher. Indhenter div. tilbud. Registrerer diverse statistikker og ajourfører turneringskalenderen på hjemmesiden.

Alle: I forbindelse med arrangementer, matcher o.l. aftales og uddelegeres opgaverne fra gang til gang (modtagelse af matchfee og registrering af deltagere).

Arkivar: For at sikre en linje eller systematik i vores ”historiearkiv” skal bestyrelsen sikre sig, at der altid er udpeget en egnet person som arkivar, der har ansvaret for løbende at registrere og vedligeholde Old Boys afdelingens historie.
Bent Sandgrav har påtaget sig ansvaret for at opbygge et Old Boys historiearkiv inde under Old Boys hjemmeside og vedligeholde historiearkivet, hvor hele Old Boys afdelingens historie systematiseres og arkiveres.

Vedtægter for Old Boys Klubben i Lemvig Golfklub

1. Formål:

Klubbens formål er afholde golfmatcher og at skabe en god Old Boys Klub med et højt socialt niveau og en klub, hvor der er plads til alle.

2.  Hjemsted:

Old Boys Klubben er en underafdeling af Lemvig Golfklub.

3. Medlemmer:

Alle mandlige medlemmer af Lemvig Golfklub, der er 55 år eller derover, kan blive medlem af klubben.

4. Kontingent:

Kontingentet vedtages hvert år på generalforsamlingen. Rettidig betaling af kontingent er en forudsætning for at deltage i klubbens matcher og sociale arrangementer.

Spillere, der ikke er medlemmer af Old Boys Klubben, men i øvrigt opfylder kravene vedrørende alder og handicap er velkomne til at spille med i tirsdagsmatcherne. Prisen er fastsat til 25 kr. pr. gang. Man kan kun spille med som gæst 3 gange.

5. Generalforsamling:

Klubbens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned. Indvarsling sker pr. mail til klubbens medlemmer og på klubbens hjemmeside senest 14 dage før med angivelse af dagsorden.

Dagsordenen har generelt følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

6. Eventuelt

7. Bestyrelsen:

Bestyrelsen for Old Boys Klubben består af 4 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på årets generalforsamling blandt medlemmerne. Forslag til bestyrelsesmedlemmer kan meddeles på forhånd eller på generalforsamlingen. Hvis det ønskes, sker afstemningen skriftligt.

Medlemmerne af bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på et møde efter generalforsamlingen med følgende poster: Formand, kasserer, administrator og sekretær.

Old Boys Regler

Klubturneringer.

Der spilles almindelig klubturnering hver tirsdag formiddag. Turneringerne afsluttes med frokost og præmieuddeling.

Der arrangeres kun spisning og uddeles præmier, hvis der er mindst 10 deltagere.

Medlemmer med handicap 37 eller derunder spiller normalt 18 huller i 3 rækker

A (0–23,0)

B (23,1-29,0)

C (29,1-37)

Hvis/når antallet af spillere går ned i efterårs- og vinterperioden, kan bestyrelsen beslutte, at der kun spilles i 2 eller evt. kun i 1 række.

Medlemmer med handicap over 37 spiller sammen med de, der kun ønsker at spille 9 huller, se nedenfor. Har man tidligere haft et handicap under 36, må man gerne spille med på 18 huller.

Mobiltelefoner må ikke anvendes under turneringerne uden forudgående aftale med accept af et bestyrelsesmedlem. Overtrædelse vil medføre diskvalifikation fra den pågældende turnering.

Kontingent.

Kontingentet for 2021 er fastsat til 300 kr, som betales senest 1. april 2021.

Spillere der ikke er medlemmer af Old Boys Klubben, men i øvrigt opfylder kravene vedr. alder og handicap, er velkomne til at spille med i tirsdagsmatcherne. Prisen er 25 kr. pr. gang. Man kan kun spille som gæst tre gange pr år

Præmier.

Antallet af præmier, i hver række, fastsættes på følgende måde:

Fra 5 til og med 7 spillere                          1 præmie
Fra 8 til og med 12 spillere                        2 præmier
Fra 13 til og med 17 spillere                       3 præmier
Fra 18 til og med 22 spillere                      4 præmier
Osv.

Førstepræmien er indtil videre et gavekort fra Golfcafeen, de øvrige præmier er en flaske vin. Spillere skal selv være tilstede for at få præmie.

Tilmelding og Starttider.

Tilmelding foregår på golfbox senest mandag kl. 16.o0, start kl. 08.30 om sommeren og kl. 08.45 om vinteren.  Hvis man ikke har fået sig tilmeldt, kan man selv udskrive scorekort og aflevere dette senest 15 min. før start.

Hul 1 er reserveret indtil kl. 11:00, der laves gunstart på hullerne 1 og 11 – 18. Om vinteren startes der anderledes.

Hvis man kun ønsker at spille 9 huller.

Hvis nogle medlemmer kun ønsker at spille 9 huller, fordi det kniber med kræfterne eller deres handicap er højere end 37, skal de møde ca. kl. 10.00, og om vinteren kl. 10.30. Tilmelding foregår på golfbox, hvor man også tilmelder sig frokost. Der vil blive uddelt præmier efter samme model som i de andre rækker.

Når der spilles til vintergreens.

Bunkere er ikke i spil, bolden må enten spilles som den ligger i bunkeren eller droppes nærmeste vej ud uden straf.

Handicap bliver ikke officielt reguleret når der spilles til vintergreens, derfor regulerer Old Boys Klubben selv på følgende måde: Hvis handicappet er under 37 reguleres spilleren ned med 0,4 for hvert point der scores over 36, hvis handicappet er over 36 reguleres spilleren ned med 1,0 for hvert point der scores over 18. Der reguleres ikke opad.

Frokost.

Frokost bestilles og betales hos bestyrelsen samtidig med tilmelding til turneringen, prisen er 40 kr. Frokosten leveres af Golfcafeen .

Særlige turneringer.

Der spilles 4 turneringer hvert år i Vestjysk Old Boys der består af følgende klubber: Lemvig, Holmsland, Herning og Dejbjerg.

Der spilles 5 turneringer, hvoraf den ene spilles på neutral bane, i Samarbejdsklubberne, der `består af Lemvig, Struer, Nordvestjysk og Sydthy, samt en på neutral bane.
NB. Skive er indtrådt som ny klub i turneringen 2021 og er arrangør af matchen på neutral bane.

Der spilles også en årlig match mod Onsdagspigerne..

Derudover vil der den første tirsdag i hver måned i sommerperioden blive spillet en speciel match f.eks. en holdturnering. Se på OB hjemmesiden under specielle matcher.

Datoer vil fremgå af turneringskalenderen, som desuden ophænges på opslagstavlen i klubhuset.

Alle tilmeldinger til turneringerne foregår på Golfbox.

Bestyrelsen, redigeret den  28.10.2020.