Old Boys vedtægter, generalforsamling og regler

Sæson 2021

Her følger referatet fra generalforsamlingen, afholdt den 19. oktober 2021. Vedhæftet finder man også formandens beretning og klubbens regnskab.

Referat fra generalforsamling-2021-endelig-dokument (1)

OLDBOYS generalforsamling 2021 1

2020 – 21 regnskab A5

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag den 19. oktober 2021.

Generalforsamling 2021 endelig dokument

Bilag til generalforsamlingen: Vedtægter

Vedtægter for Old Boys Klubben 2021

Konstituering af bestyrelsen 15. november 2021

Formand: Otto Schumann 40761899
Kasserer: Arne Gottlieb 23924107
Administrator: Bent Nørgaard 21697127
Sekretær: Poul Munk Povlsen 51935443

Bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder fordeles således:

Formanden: Er hovedansvarlig for at klubben lever op til de vedtagne love, regler m.v. Er sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer ansvarlig for at klubben drives fornuftigt og forsvarligt. Endvidere er formanden talerør overfor Lemvig Golfklubs hovedbestyrelse, Samarbejdsklubbernes hovedformænd, evt. sponsorer, Golfshoppen, Golfcafeen o.l. Er øverste leder for de matcher, vi arrangerer, herunder tirsdagsmatcherne. Offentliggør resultatet af tirsdagsmatcherne på hjemmesiden.

Kassereren: Er ansvarlig for klubbens regnskab, herunder løbende økonomirapportering over for bestyrelsen, regnskabsføring, kontingent og medlemskort, medlemsregistrering, indkøb samt uddeling (sammen med formand) af præmier, betale regninger og opkræve deltagerbetaling.o.l.

Administrator: Er ansvarlig for at oprette tirsdagsmatcher og øvrige matcher i Golfbox. Opgør resultatet af afholdte matcher og sørger for indberetning af scorekort. Udsender deltagerlister til / modtager disse fra andre klubber.

Sekretær: Er ansvarlig for referater. Vedligeholder og ajourfører hjemmesiden. Udarbejder og udsender  indbydelser til matcher. Indhenter div. tilbud. Registrerer diverse statistikker og ajourfører turneringskalenderen på hjemmesiden.

Alle: I forbindelse med arrangementer, matcher o.l. aftales og uddelegeres opgaverne fra gang til gang (modtagelse af matchfee og registrering af deltagere).

Arkivar: For at sikre en linje eller systematik i vores ”historiearkiv” skal bestyrelsen sikre sig, at der altid er udpeget en egnet person som arkivar, der har ansvaret for løbende at registrere og vedligeholde Old Boys afdelingens historie.
Bent Sandgrav har påtaget sig ansvaret for at opbygge et Old Boys historiearkiv inde under Old Boys hjemmeside og vedligeholde historiearkivet, hvor hele Old Boys afdelingens historie systematiseres og arkiveres.

Old Boys Regler og vedtægter

Vedtægter for Old Boys Klubben 2021

Klubturneringer.

Der spilles almindelig klubturnering hver tirsdag formiddag. Turneringerne afsluttes med frokost og præmieuddeling.

Der arrangeres kun spisning og uddeles præmier, hvis der er mindst 10 deltagere.

Medlemmer med handicap 37 eller derunder spiller normalt 18 huller i 3 rækker

A (0–24,0)

B (24,1-30,0)

C (30,1-39)

Hvis/når antallet af spillere går ned i efterårs- og vinterperioden, kan bestyrelsen beslutte, at der kun spilles i 2 eller evt. kun i 1 række.

Medlemmer med handicap over 37 spiller sammen med de, der kun ønsker at spille 9 huller, se nedenfor. Har man tidligere haft et handicap under 36, må man gerne spille med på 18 huller.

Mobiltelefoner må ikke anvendes under turneringerne uden forudgående aftale med accept af et bestyrelsesmedlem. Overtrædelse vil medføre diskvalifikation fra den pågældende turnering.

Kontingent.

Kontingentet for 2022 er fastsat til 350 kr, som betales senest 1. april 2022.

Spillere der ikke er medlemmer af Old Boys Klubben, men i øvrigt opfylder kravene vedr. alder og handicap, er velkomne til at spille med i tirsdagsmatcherne. Prisen er 25 kr. pr. gang. Man kan kun spille som gæst tre gange pr år

Præmier.

Antallet af præmier, i hver række, fastsættes på følgende måde:

Fra 5 til og med 7 spillere                          1 præmie
Fra 8 til og med 12 spillere                        2 præmier
Fra 13 til og med 17 spillere                       3 præmier
Fra 18 til og med 22 spillere                      4 præmier
Osv.

Førstepræmien er indtil videre et gavekort fra Golfcafeen, de øvrige præmier er en flaske vin. Spillere skal selv være tilstede for at få præmie.

Tilmelding og Starttider.

Tilmelding foregår på golfbox senest mandag kl. 16.00, start tirsdag kl. 08.30  Mødetid senest kl. 08.15

Hul 1 er reserveret indtil kl. 11:00, der laves gunstart på hullerne 1 og 11 – 18. Om vinteren startes der anderledes.

Hvis man kun ønsker at spille 9 huller.

Hvis nogle medlemmer kun ønsker at spille 9 huller, fordi det kniber med kræfterne eller deres handicap er højere end 37, skal de møde ca. kl. 10.00, og om vinteren kl. 10.30. Vær opmærksom på, at har man tidligere haft et handicap på  under 37 er man velkommen til at spille 18 huller. Tilmelding foregår på golfbox, hvor man også tilmelder sig frokost. Der vil blive uddelt præmier efter samme model som i de andre rækker.

Når der spilles til vintergreens.

Bunkere er ikke i spil, bolden må enten spilles som den ligger i bunkeren eller droppes nærmeste vej ud uden straf.

Handicap bliver ikke officielt reguleret når der spilles til vintergreens, derfor regulerer Old Boys Klubben selv på følgende måde: Hvis handicappet er under 37 reguleres spilleren ned med 0,4 for hvert point der scores over 36, hvis handicappet er over 36 reguleres spilleren ned med 1,0 for hvert point der scores over 18. Der reguleres ikke opad.

Frokost.

Frokost bestilles på golfbox, sammen med tilmelding, og betales hos Golfcafeen .

Særlige turneringer.

Der spilles 4 turneringer hvert år i Vestjysk Old Boys der består af følgende klubber: Lemvig, Holmsland, Herning og Dejbjerg.

Der spilles 4 turneringer i Samarbejdsklubberne, der består af Lemvig, Struer, Nordvestjysk og Sydthy.

Der spilles også en årlig match mod Onsdagspigerne..

Derudover vil der den første tirsdag i hver måned i sommerperioden blive spillet en speciel match f.eks. en holdturnering. Se på OB hjemmesiden under specielle matcher.

Datoer vil fremgå af turneringskalenderen, som desuden ophænges på opslagstavlen i klubhuset.

Alle tilmeldinger til turneringerne foregår på Golfbox.

Bestyrelsen, redigeret den  15. november 2021.